วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นบริษัทอันดับ 1 ในประเทศไทย ในด้าน Automated Testing Consultant ภายใน 5 ปี (2023) ให้บริการช่วยวางระบบ Automated Test โดยยึดถือความเหมาะสมของบริษัทลูกค้าเป็นหลัก พร้อมด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ และให้คำปรึกษากับพนักงานของลูกค้าจนสามารถพัฒนาต่อได้เอง

พันธกิจ (MISSION)

เพื่อช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ให้สามารถใช้ Automated Testing ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม (VALUE)

ความสำเร็จของลูกค้ามาก่อนเสมอ

ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของเราเช่นกัน  โดยเรามีหน้าที่ให้คำแนะนำ วิธีการ และชี้ให้เห็นถึงปัญหา รวมถึงร่วมมือกับลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และตรงเวลา

ลูกค้าทุกคนต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี คือ การมีสินค้าที่ตรงตามความต้องการ และส่งมอบได้ตรงตามเวลา

ภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ

การแต่งกายที่เหมาะสม และตรงต่อเวลา คือ การให้เกียรติต่อลูกค้า แสดงถึงความพร้อม และการให้ความสำคัญกับการทำงาน อีกทั้งการแต่งกายเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนเห็น และนำไปใช้ตีความและวัดคุณค่า มากที่สุด สิ่งเหล่านี้คือการสร้างความประทับใจกับลูกค้าในทุกครั้งที่พบเจอ

พนักงานไม่หยุดพัฒนา และมองหาวิธีการใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

ทุกวันนี้เทคโนโลยีต่างๆ ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึงเราเป็นผู้ให้บริการ ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี  เพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้ พนักงานทุกคนต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ และผลงานที่มีคุณภาพ เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอ