การ Build .net core บน Jenkins นั้น อาจจะแตกต่างกับ build java project อยู่บ้าง แต่ถ้าทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้แล้ว รับรองว่าทำได้แน่นอน

เตรียม .net core sdk

ติดตั้ง .net core sdk บนเครื่อง Jenkins Server https://dotnet.microsoft.com/download
หลังจากนั้นให้ restart เครื่องเพื่อให้ Jenkins เข้าถึง .net core sdk file ที่เพิ่ง install ครับ

Config Pipeline script

 1. สร้าง Pipeline Job ได้ไปที่ New Item แล้วเลือกประเภทโปรเจคเป็น Pipeline
 2. Copy ตัวอย่าง Code นี้ไปแปะใน Pipeline Script ได้เลย

pipeline {
  agent any

  stages {
    stage('Build') {
      steps {
        git 'https://github.com/janit/dotnetcore-hello-world.git'
        bat "dotnet restore yello.csproj"
        bat "dotnet build"
        bat "dotnet publish"
      }

      post {
        success {
          archiveArtifacts 'bin/Debug/netcoreapp2.0/publish/'
        }
      }
    }
  }
}

อธิบาย Pipeline Code

 1. bat dotnet restore, build, และ publish
  bat เป็นการส่ง command ไปรันผ่าน window bat
 2. archiveArtifacts ‘bin/Debug/netcoreapp2.0/publish/’
  จัดเก็บ file ต่างๆที่ได้จากการรันคำสั่ง publish

สนใจเรียนคอร์สออนไลน์เพิ่มเติมด้านล่างเลย

CI & CD ด้วย Jenkins Pipeline

เรียนคอร์ส Jenkins Online ก่อนใคร

จาก 3,000 ลดเหลือ 2,499 บาทเท่านั้น!!!

Previous articleมา build Java Maven Project บน Jenkins กัน
Next articleมา build Nodejs บน Jenkins กัน